O projektu

Quis autem vel eum iure reprehenderit, qui in ea voluptate velit esse, quam nihil molestiae.

Naslov projekta: Integriran pristop oskrbe starejših ljudi na domu

Akronim projekta: CrossCare

Program: Interreg SL-HR

Vir sofinanciranja: Evropski sklad za regionalni razvoj

Celotna vrednost projekta: 1.052.257,68 €

Trajanje projekta: 01.09.2018 – 30.08.2020

Prijavitelj: Zavod za oskrbo na domu Ljubljana

Odgovorna oseba: Liljana Batič

Utemeljitev projekta

Na področjih različnih programov, ki jih projektni partnerji ponujajo svojim uporabnikom imamo na voljo raznolike storitve in programe, ki zagotavljajo podporo starejšim v skupnosti. Vse več ljudi se odloča, da bodo svojo starost preživeli v svojem domačem okolju, na svojem domu. Življenje doma pa lahko predstavlja velik izziv, tako zaradi starosti, poškodb in bolezni, kot tudi osamljenosti, revščine, duševnih stisk in drugih okoliščin, s katerimi se v življenju lahko vsi srečamo. S projektom želimo reševati navedene stiske in hkrati prispevati k razvoju nove strokovne prakse ter povezovanju storitev na področju socialnega in zdravstvenega varstva.

Prispevek projekta
k reševanju
problematike:

En od glavnih ciljev projekta je uporabnikom zagotoviti integrirano oskrbo na domu. CrossCare je projekt, s katerim se prenaša izvajanje integrirane oskrbe na domu na območja izven urbanih središč, na področju dveh sosednjih držav, Slovenije in Hrvaške. S projektom želimo razviti in vzpostaviti novo, čezmejno strukturo za zagotavljanje integrirane oskrbe na domu, ki združuje storitve socialnega in zdravstvenega varstva.

Ker starejši ljudje, ki ostajajo v domačem okolju potrebujejo širok spekter dostopnih storitev, ki odgovarjajo na njihove specifične potrebe, bomo v okviru projekta uporabnikom na domu zagotovil brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije, zdravstvene nege, dietetike in pri določenih projektnih partnerjih tudi storitve socialne oskrbe.

Kdo je upravičen
do storitev?

Do brezplačnih storitev so v okviru projekta, opravičene osebe, ki živijo v svojem bivalnem okolju in niso vključene v celodnevno institucionalno varstvo in so stare 65 let ali več, imajo status invalida ali so kronično bolni in druge zainteresirane osebe, ki izpolnjujejo enake pogoje.

Prav tako je pogoj prijavljeno stalno oz. začasno bivališče v tisti mestni občini, kjer deluje ustanova, ki izvaja projekt. Prednost pri vključitvi v projekt imajo osebe, ki živijo na obrobnih področjih tako v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški.

Projektni partnerji:

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (ZOD) je bil ustanovljen leta 2002 in deluje kot javni zavod s področja socialnega varstva. Ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana. Glavna in redna dejavnost zavoda so storitve socialne oskrbe, ki vključujejo vsakdanja opravila na domu uporabnika, kot so pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, ohranjanju socialnih stikov in gospodinjstvu. Socialni servis pa obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primeru invalidnosti, starosti, bolezni, nesreč ter drugih primerih. Glavni namen zavoda je zagotoviti kakovostno življenje starostnikov na lastnem domu, omogočiti uporabnikom čim daljše bivanje v domačem okolju, preprečiti osamljenost in razbremeniti svojce. Zavod skupaj z direktorico, pomočnico direktorice, vodjami organizacijskih enot in drugimi strokovnimi delavci nudi vso potrebno organizacijsko, tehnično in logistično podporo. Na voljo ima prostore in administrativno-tehnično opremo za vodenje in usklajevanje dejavnosti svojih zaposlenih

Mestna občina Ljubljana

Mestna občina Ljubljana (MOL) poleg nalog, ki jih lokalnim skupnostim v Sloveniji nalaga nacionalna zakonodaja ((do)plačevanje oskrbe v institucionalnem varstvu, zagotavljanje mreže javne službe za pomoč družini na domu), prek rednih letnih javnih razpisov, ki niso zakonska obveza, izdatno podpira tudi številne druge aktivnosti, programe in projekte, namenjene starejšim. Ti starejšim v MOL nudijo raznovrstne oblike podpore in pomoči za samostojnejše in kakovostnejše bivanje v domačem okolju, pogoje za družabništvo, izobraževanje ter udejstvovanje v športu in kulturi. Njihova ponudba oziroma vsebine pomembno dopolnjujejo storitve javnih služb, večinoma jih izvajajo nevladne organizacije, nekatere pa tudi državni in občinski javni zavodi. Vsa prizadevanja in ukrepe MOL za zagotavljanje starejšim prijaznega mesta smo strnili tudi v akcijski načrt, kjer so predvidene vse aktivnosti, k izvedbi katerih se lahko zaveže lokalna skupnost, ob upoštevanju zakonskih pristojnosti ter v okviru sprejetih finančnih načrtov posameznih nosilcev. Vključeni smo tudi v Globalno mrežo starosti prijaznih mest SZO in podmrežo Zdravih mest SZO z nazivom Zdravo staranje. Na področju staranja kot partnerji sodelujemo tudi v mednarodnih projektih A-Qu-A (Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju) ter AFE INNOVNET 

Center za pomoč na domu Maribor

Center za pomoč na domu Maribor (CPND) že 15 let izvaja pomoč na domu. Vsakodnevno se srečujemo s starostniki, ki potrebujejo storitve fizioterapije in/ali delovne terapije, vendar do njih po zdravstvenih poteh ne pridejo, sami pa si jih finančno niso sposobni kriti, čeprav so zanje nujno potrebne. Z izvajanjem storitev pomoči na domu imamo stalen stik z uporabniki. Imamo večletne izkušnje pri sodelovanju z različnimi institucijami (OE Patronažno varstvo in CSD). Bogate izkušnje pri izvajanju projektov, sofinanciranih s strani Zavoda RS za zaposlovanje ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (javna dela, pripravništvo, socialnovarstveni program), pri katerih smo zaznali dodano vrednost k storitvam naše osnovne dejavnosti in s tem večje zadovoljstvo naših uporabnikov, so nam vodilo za še aktivnejše sodelovanje z drugimi institucijami, hkrati pa tudi za razvijanje novih projektov in programov, s katerimi bi našim uporabnikom lahko še olajšali oziroma polepšali življenje v tretjem življenjskem obdobju na njihovem domu.

Dom zdravlja Čakovec

Zdravstveni dom Čakovec zagotavlja splošno zdravstveno nego prek ordinacij družinske medicine, poleg tega pa tudi zdravstveno varstvo žensk, predšolskih otrok, zobozdravstveno oskrbo, paliativno oskrbo, oskrbo na domu in zdravstveno nego na domu. Naša storitev na domu pokriva območje Međimurja, ki je v celoti podeželsko, z veliko majhnimi vasmi in zaselki ter veliko starejšimi osebami, ki živijo v gospodinjstvih, oddaljenih od zdravstvenih ordinacij. Patronažna služba oskrbe na domu deluje od leta 1994, zato lahko zatrdimo, da je ta storitev na zelo visoki kakovostni ravni.

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Zagreb

Ustanova za nego na domu ustanovitelja mesta Zagreb opravlja storitve zdravstvenega varstva in fizioterapije že 60 let. Registrirani ima dve dejavnosti: zdravstveno oskrbo na domu in fizioterapijo na domu. Ustanova zaposluje 111 oseb (12 nemedicinskih delavcev, 57 medicinskih sester in 42 fizioterapevtov). Zaposleni na podlagi več projektov omogočajo dodatne storitve, predvsem kategorijam državljanov z več potrebami, in tako dosegajo precej višjo raven zdravstvenih storitev. V okviru projekta »Bolnišnica doma« se bolnikom, odpuščenih iz posebne bolnišnice za pljučne bolezni, Rockefeller, zagotovi obisk medicinske sestre dvakrat ali večkrat na dan. V okviru projekta »Fizikalna terapija in rehabilitacija za osebe s posebnimi potrebami mesta Zagreb« katerikoli invalidni osebi omogoči cikel fizioterapije brez čakanja in napotnice. Projekt »Dodatna paliativna oskrba v domu za starejše bolnike« bolnikom v terminalni fazi nudi storitve medicinske sestre. Ustanova mestnemu uradu za vsak projekt pošilja mesečna poročila, ki vsebujejo vse uporabnike, storitve in stroške. Ustanova za domačo oskrbo je tudi »baza« za poučevanje Medicinske fakultete Univerze v Zagrebu in hrvaškega ministrstva za zdravje pri izvajanju specializacije iz fizikalne medicine in rehabilitacije. 

Grad Zagreb

Grad Zagreb (GZ) je z namenom bolj učinkovite uporabe sredstev EU ustanovil Oddelek za programe in projekte EU, ki zagotavlja tehnično pomoč mestnim upravnim organom pri pripravi in izvajanju projektov EU. GZ je dejaven tudi na področju zdravstvenega varstva. Varovanje zdravja nadzoruje in koordinira Mestni oddelek za zdravje. V lasti mesta Zagreb je več bolnišnic, sedem klinik in trije zdravstveni domovi. Oddelek za zdravje je član evropske mreže »Zdrava mesta«. GZ izvaja ukrepe v skladu z razvojnimi cilji nacionalne strategije za razvoj javnega zdravja in strategije Evropa 2020, kjer je poudarjena zaščita vseh starostnih in socialnih skupin državljanov, zlasti starejših. Razvoj zdravstvenih in socialnih storitev je prednostna naloga tudi v okviru »Socialnega načrta mesta Zagreb (2014-2020)«. V okviru tega se načrtujejo razvoj zunajbolnišničnih storitev za večjo dostopnost, tudi finančno, patronažne oskrbe in zdravstvene nege na domu. Poleg tega se načrtuje tudi splošni razvoj institucionalnih in neinstitucionalnih storitev dolgotrajne oskrbe za starejše, ki te storitve najbolj potrebujejo.

Partnerji v projektu

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa Interreg SL-HR